Marija s. Damira Pergar

Marija s. Damira Pergar, rod. 22. kolovoza 1955. god. u Nedelišću, od oca Stjepana i majke Marije, r. Oreški. Potječe od deseteročlane kršćanski odgojene obitelji. Članica je družbe FDC, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 16, u čiju je družbu stupila 2. srpnja 1972. god. Nakon godinu dana provedene kandidature i dvije godine novicijata, u Granešini i u Hvaru, upisala je katehetski i glazbeni Institut u Zagrebu, te isti završila 1982. godine. Prve zavjete položila je 5. kolovoza, 1975. god. u Zagrebu, a doživotne 5. kolovoza 1982. god. u Sarajevu. U družbi obavlja službu katehistice i orguljašice a djelovala je u žu­pama: Križevci od 1982. do 1984. god., u Zadru od 1984. do 1987. god. za­tim u Granešini od 1987. do 1990. god. Od 1. rujna 1990. nalazim se u župi Križ.

Dinka Marija Kovačić

Dinka Marija Kovačić, sestra družbe »Kćeri Božje Ljubavi.« Rođena 2. 8. 1954. god. u brojnijoj obitelji od oca Ivana i majke Marije rod. Đuran u Nedelišću. Osnovnu školu završila u Nedelišću, srednju u Varaždinu. Na­kon završene srednje škole 3. 8. 1972. god. ulazi u družbu sestara »Kćeri Božje Ljubavi« u Zagrebu. God. 1975, 5. kolovoza, polaže prve zavjete u Granešini, a 5. kolovoza 1982. god. doživotne zavjete u Sarajevu. Radila je u više samostana i župa: Zagreb, Bistrica (Bosna), Petrinja, Granešina, Križevci i Koprivnica, gdje i sada djeluje.

Anđelina Jelena Plaftak

Anđelina Jelena Plaftak, rođena je 10. svibnja 1925. u Zagrebu, a krštena 22. svibnja 1925. u Nedelišću. Pučku školu završila je u Pušćinama. U sa­mostan Uršulinki stupila je u Varaždinu 22. svibnja 1943. godine. Većinu re­dovničkoga života provela je u Varaždinu - tu je devet godina obavljala službu sakristanke u župnoj crkvi Sv. Nikole. Osam godina boravila je i u Slavonskom Brodu (1957. do 1965. godine).

Konradina Jelena Oreški

Časna sestra Konradina Jelena Oreški, rođena je 3. kolovoza 1927. u Nedelišću. Roditelji Mirko i Jelena r. Serec u katoličkom duhu su odgajali svoje 12 djece. Kćerki Jeleni posebno su odvojili dinar i kupovali dobre knjige. U samostan je pošla 1948. a zavjete učinila 1950. Službovala je: Varaždin, Sombor, Zagreb, Slavonski Brod i u samostanu Uršulinki u Varaždinu, gdje je radosno slu­žila Bogu i bližnjemu. Na kraju novicijata položila je privremene zavjete na tri godine. Kroz to vrijeme radila je u kuhinji, praoni, sakristiji, na gospodarstvu i u kon­viktu. 31.5. 1947. položila je vječne zavjete.  Nakon vječnih zavjeta radila je šest godina u Varaždinu u kuhinji kao kuharica, zatim na gospodarstvu do 1972, a onda dvije godine u Gračanima u Vrtiću kod djece, pa šest godina u Vlaškoj kao kuharica i u Gračanima.

Bernardica Kocijan

Bernardica Kocijan rođena je 7. 1. 1924. u Nedelišću od majke Mari­je, rod. Cimerman i oca Đure Kocijan. Kad je imala četiri i pol godine umrla joj je majka. Završila je četiri razreda osnovne škole. Do svoje četrnaeste godine bila je dosta tašta. Tada se dogodio jedan preokret u njezinom životu, kojeg pripisuje posredovanju Majke Božje Bistričke. U petnaestoj godini je hodočastila s romarima pješke na Mariju Bistricu, i od onda njen se život sasvim izmijenio. Javlja se u njoj želja za samostanom. Tri puta je tražila kod časnih sestara uršulinki u Varaždinu da ju prime ali je bila odbijena. Na blagdan svetih apostola Petra i Pavla, 1940., u svojoj sedamnaestoj godini, došla je u Varaždin sa željom da i četvrti put pozvoni na samostanska vrata i moli za prijem u samos­tan. Kod svete Mise u crkvi osjetila je jednu sigurnost: »Danas će se ispu­niti tvoja vruća želja, danas te neće odbiti«. I zaista, kad je malo kasnije iznijela svoju molbu zamjenici časne majke — a bila je to dobra majka Klaudija, ona  je rekla da može doći. I 25. srpnja 1940. došla je u samostan. Tu se najprije kao kandidatica pripremala za ulazak u novicijat. Dan njezinog oblačenja bio je 5. 3. 1942. Sa redovničkim odijelom dobila je i novo ime s. Bernardica.

Benjamina Jelena Đud

Benjamina Jelena Đud, rođena sam 3. rujna 1918. godine, kao deveto od četrnaestero djece. U samostan stupila 1935. g u Varaždinu. Tu je bila kao kandidatica, a novicijat je provela u Slove­niji. Poslije novicijata vratila se u Varaždin na daljnju redovničku for­maciju do vječnih (doživotnih) zavjeta. Nakon završene formacije otišla je u Zagreb, Vlaška 75 i bila kuharica. Kad su u Varaždinu bile veće potrebe, opet se tamo vratila, gdje je bila do 1964. Vrijeme od 1964 - 1972. provela je u Slavonskom Brodu, a od 1972 - 1978. bila je u Zenici, odakle se vratila u Zagreb.

Florencija Cimerman - Julijana

Sestra Florencija Cimerman - Julijana, rođena je 08. 02. 1922. godine u Dunjkovcu kod Čakovca, od oca Stjepana i majke Katarine, rođene Logožar. Stupila je u našu Družbu 25. 01. 1940. godine. Privremene zavjete polo­žila je 15. 08. 1942., a doživotne 1946. godine. Službovala je u Sisku, Zlataru, Vrbasu, Petrovaradinu, Velikom Bukov­cu, župi, Okić. sv. M., župi, Zagrebu, kući matici, Oriovcu, i opet u Velikom Bukovcu u svojstvu kuharice. Od 1976. godine boravi u Lovrečin.

Selma Župančić - Eva

Sestra Selma Župančić - Eva, rođena je 28. 06. 1913. godine u Nedelišću, Čakovec, od oca Ivana i majke Kate, rođene Višnić. Završila je bolničku školu. Službovala je u Sarajevu, Zagrebu, Ogulinu i Rijeci kod bolesnika i u la­boratoriju — Waserman. Godine 1955. odlazi u Kanadu i boravi kod sestre u Nvagere Falls. Zatim je u Lacawani USA bolničarka i polaže šoferski is­pit. Iza toga radi kao medicinska sestra u Buffalo, dijeces. bolnici. Od 1974. je III savjetnica delegate u Lackawanni, a radi u Emergen. Hospital. Od 1971. radi u laboratoriju u Veteran's Hospital u Buffalo. Od 1973. boravi u West Seneca, a radi u laboratoriju.

Desanka Tomašić - Marija

Sestra Desanka Tomašić - Marija, rođena je 25. 03. 1913. godine u Nedelišću, općina Čakovec, župa Nedelišće, od oca Ivana i majke Uršule, ro­đene Katanek. Završila je bolničku školu. Posebni stručni ispit za medicinsku sestru i vozački ispit. Stupila je u Družbu 05. 11. 1931. godine. Privre­mene zavjete položila je 21. 11. 1933., a doživotne 1936. godine. Službovala je u svojstvu bolničarke i medicinske sestre u Sarajevu, Za­grebu, bolnici sestara milosrdnica, u Beogradu, Vrbasu, gdje je i predstojni­ca sestarske zajednice. Zatim u Zagrebu, kući matici provincijalna savjetni­ca i 6 godina kućna ekonoma. Od 1979. godine boravi u Lovrečini, gdje je također bila predstojnica.

Marija Senčar, sestra Marija Hilarija

Marija Senčar, sestra Marija Hilarija, rođena je 23. rujna 1881. godine u Dunjkovcu. U red Kćerke Sv. Franje Asiškoga stupila je 1905., prvi zavjet položila 1908, a vječni zavjet 1933. godine. Umrla je u Rumunjskoj (selo Szaszvaros ili Radna) 22. siječnja 1952. godine.

Katarina Senčar, sestra Marija, Maura

Katarina Senčar, sestra Marija, Maura, rođena je 15. travnja 1885. godi­ne u Dunjkovcu. U red Kćerke Sv. Franje Asiškoga stupila je 1905. godine, prvi zavjet položila 1908. i vječni zavjet 1933. godine. Službovala uglavnom u Mađarskoj. Umrla je kod Pećuha 4. srpnja 1957. godine.